Kopřivnice

Otevřenost samosprávy
transparentnost orgánů samosprávy
26,97 %
Radniční periodika
vyváženost obsahu radničních periodik
nehodnocen
Veřejné zakázky
transparentnost zadávání veřejných zakázek
46,67 %
Whistleblowing
bezpečný a snadný whistleblowing
25 %
Kopřivnice
Průměr za všechna města
 • ZASTUPITELSTVO: Zveřejňování podkladů pro jednání zastupitelstva města (ZM)
  A1Jsou podklady pro jednání zastupitelstva (dále jen ZM) několik dní před jednáním ZM na webu města k dispozici i pro veřejnost?
  NE0 bodů
  A2Je na webu města zveřejněn plán jednání zastupitelstva na celý rok 2023?
  NE0 bodů
  ZASTUPITELSTVO: Dostupnost a úplnost zápisů z jednání zastupitelstva města (ZM)
  B1Je archiv zápisů z jednání zastupitelstva (nejméně od začátku minulého volebního období) zveřejněn na webu?
  NE0 bodů
  B2Zápisy z jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány na webu?
  NE0 bodů
  B3Vysvětlují zveřejňované důvodové zprávy k materiálům pro ZM důvody pro podání návrhu?
  NE0 bodů
  B4Zveřejněné zápisy zahrnují nebo odkazují také na veškeré přílohy, nebo jsou tyto přílohy snadno dostupné v sekci podkladů pro jednání zastupitelstva?
  NE0 bodů
  B5Obsahují zveřejněné zápisy i stručný záznam rozpravy (resp. diskuze), ze kterého je zřejmé, kdo vystoupil a čeho se vystoupení týkalo?
  NE0 bodů
  B6Jsou na webu města zveřejňovány výsledky hlasování v zastupitelstvu (kdo jak hlasoval, přímo v zápise, nebo v samostatné tabulce)?
  ANO5 bodů
  B7Je ze zveřejněného zápisu (nebo samostatného dokumentu o záznamu hlasování) zřejmá příslušnost hlasujících k volební straně?
  NE0 bodů
  B8Je ve zveřejněných usneseních ZM u soukromých osob, které jsou příjemcem veřejných prostředků, uvedeno jejich jméno a příjmení?
  ANO1 bod
  B9Je ve zveřejněných usneseních ZM u soukromých osob, které jsou příjemcem veřejných prostředků, uvedena obec jejich trvalého bydliště?
  NE0 bodů
  ZASTUPITELSTVO: Audiovizuální záznamy z jednání zastupitelstva města (ZM)
  C1Je technická úroveň audiovizuálního záznamu jednání zastupitelstva vyhovující?
  ANO1 bod
  C2Je v audiovizuálním záznamu možná snadná identifikace aktérů jednání?
  NE0 bodů
  C3Umožňuje audiovizuální záznam snadnou orientaci diváka v programu schůze?
  NE0 bodů
  C4Je v audiovizuálním záznamu uváděn jmenovitý přehled o výsledku hlasování?
  ANO0,50 bodů
  C5Jsou v audiovizuálním záznamu vidět čitelné návrhy usnesení, o nichž se hlasuje?
  NE0 bodů
  C6Je v audiovizuálním záznamu vidět i projekce příloh materiálů pro jednání zastupitelstva?
  NE0 bodů
  C7Jsou audiovizuální záznamy úplné (nekrácené)?
  ANO5 bodů
  ZASTUPITELSTVO: Informace o členech zastupitelstva města (ZM)
  D1Je na webu města seznam zastupitelů pro aktuální volební období?
  ANO2 body
  D2Jsou na webu města v seznamu zastupitelů uváděny volební strany, na jejichž kandidátkách byli zastupitelé zvoleni?
  ANO1 bod
  D3Uvádí se na webu města v seznamu zastupitelů vždy i kontakt na zastupitele?
  ANO2 body
  D4Je na webu v seznamu zastupitelů nebo radních u členů profesionálního vedení města (starosta, místostarostové, resp. primátor a jeho náměstci) uveden i popis jejich gescí?
  ANO1 bod
  D5Je na webu v seznamu zastupitelů uvedeno i členství a funkce v komisích a výborech?
  NE0 bodů
  D6Je na webu v seznamu zastupitelů uvedeno i členství v radě města?
  NE0 bodů
  D7Je na webu v seznamu zastupitelů uvedeno členství a funkce v orgánech obchodních společností s majetkovým podílem města?
  ANO0,50 bodů
  D8Jsou na webu u seznamu zastupitelů i jejich fotografie?
  ANO0,50 bodů
  D9Je na webu v seznamu zastupitelů uvedena alespoň jedna z dalších informací: osobní údaje, které o sobě uvádí na hlasovacím lístku pro volby do ZM, stručný životopis, link na volební program volební strany, prohlášení příjemce veřejných prostředků, případně pracovní kalendář starosty?
  ANO0,25 bodů
  RADA: Zveřejňování podkladů pro jednání rady (RM)
  E1Jsou (anonymizované) podklady pro jednání rady města předem zveřejňovány na webu města?
  NE0 bodů
  E2„Je na webu města zveřejněn plán jednání rady města na celý rok 2023?“
  NE0 bodů
  RADA: Dostupnost a úplnost zápisů z jednání rady (RM)
  F1Je archiv zápisů z jednání rady města zveřejněn na webu města (nejméně od začátku minulého volebního období)?
  NE0 bodů
  F2Jsou zápisy z jednání rady města zveřejňovány na webu města?
  NE0 bodů
  F3Vysvětlují zveřejňované důvodové zprávy k materiálům pro radu města důvody pro podání návrhu?
  NE0 bodů
  F4Zahrnují zveřejňované zápisy také veškeré přílohy, které byly předloženy pro jednání rady města (případně jsou tyto přílohy alespoň ve zveřejněných podkladech pro jednání)?
  NE0 bodů
  F5Obsahují zveřejňované zápisy také záznamy rozpravy, resp. diskuse (alespoň zásadní připomínky a projednávané návrhy)?
  NE0 bodů
  F6Jsou zveřejňovány výsledky hlasování v radě města (kdo jak hlasoval, přímo v zápise, nebo v samostatné tabulce)?
  NE0 bodů
  F7Je ve zveřejňovaných usneseních rady města u soukromých osob, které jsou příjemcem veřejných prostředků, uvedeno jejich jméno a příjmení?
  ANO0,50 bodů
  F8Je ve zveřejňovaných usneseních rady města u soukromých osob, které jsou příjemcem veřejných prostředků, uvedena obec jejich trvalého bydliště?
  NE0 bodů
  KOMISE/VÝBORY: Zveřejňování podkladů pro jednání KOMISÍ A VÝBORŮ
  G1Jsou podklady před jednáním komise/výboru zveřejňovány na webu?
  NE0 bodů
  G2Má veřejnost možnost přihlásit se k odběru pozvánek na zasedání alespoň některých komisí a výborů a tato informace je uvedena na webu přímo v příslušné sekci komise/výboru?
  NE0 bodů
  G3Je na webu města zveřejněn plán schůzí komisí a výborů na delší časové období?
  NE0 bodů
  KOMISE/VÝBORY: Dostupnost a úplnost zápisů z jednání KOMISÍ A VÝBORŮ:
  H1Je archiv zápisů z jednání komisí/výborů zveřejněn na webu (nejméně od začátku minulého volebního období)?
  NE0 bodů
  H2Jsou anonymizované zápisy z jednání komisí/výborů na webu v příslušné složce komise/výboru?
  NE0 bodů
  H3Obsahuje zveřejněný zápis i stručný záznam rozpravy (resp. odůvodnění přijatého usnesení)?
  NE0 bodů
  KOMISE/VÝBORY: Informace o členech (člen nebo předseda) a tajemníkovi komise/výboru (úředník MěÚ)
  I1Seznam členů je na webu města a uvádí vždy minimálně jména, příjmení a funkce v komisi/výboru (např. člen/předseda)?
  ANO2 body
  I2Je kontakt na komisi/výbor jako celek, příp. na jejího tajemníka či předsedu, na webu města v příslušné složce komise/výboru?
  NE0 bodů
 • J1Má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika?
  nehodnocen
  J2Kolika procenty je v redakční radě zastoupena opozice?
  nehodnocen
  J3Má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika?
  nehodnocen
  J4Jaká je míra plurality politického obsahu? (Index IRON)
  nehodnocen
 • K1Počet nabídek. Soutěží o zakázky dostatek firem?
  61-70 %2 body
  K2Kvalita dat na profilu zadavatele. Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše, co má?
  79-88 %4 body
  K3Jak dobře zadává zakázky obec na základě dalších 8 měřitelných kritérií?
  76-80 %1 bod
 • L1Umožňuje vnitřní oznamovací systém obce anonymní oznamování?
  ANO1 bod
  L2Umožňuje vnitřní oznamovací systém města podání oznámení prostřednictvím aplikace, která splňuje vysoké standardy bezpečí a zároveň zjednodušuje komunikaci mezi oznamovatelem a příslušnou osobou?
  NE0 bodů
  L3Školí obec své zaměstnance v oblasti ochrany oznamovatelů?
  NE0 bodů
  L4Informuje obec na svém webu o ochraně oznamovatelů nad rámec zákonné povinnosti, přehledně a uceleně?
  NE0 bodů